آیا شما تیوب لیزر های کارکرده را نیز خریداری میکنید؟

اگر قابل شارژ و سالم باشد بله خریداری میکنیم.