منظور از فاصله کانونی چیست؟

به فاصله بین لنز و نقطه‌ای که پرتو لیزر کوچک‌ترین پرتو را دارد (نقطه فوکوس)، فاصله کانونی می‌گویند.