نقطه فوکوس چیست؟

به منطقه‌ای که پرتو لیزر متمرکز می‌شود و به کوچک‌ترین پرتو لیزر همگرا می‌شود، نقطه فوکوس می‌گویند.