آیا تیوب لیزر Co2 که عمل شارژ روی آنها صورت میگیرد کارایی قبلی را دارد؟

مطمئنا بله. بعد از شارژ 2 ماه گارانتی کتبی توسط ایران پادرا ارائه میشود که نشانه اطمینان کامل کار ما است.