برای خرید لنز دستگاه لیزر باید چه مواردی را در نظر داشته باشیم؟

برای خرید لنز باید به: سطح قدرت لیزر، نوع مواد مصرفی، جزییات و دقت طرح گرافیکی مورد نظر، ضخامت مواد اولیه توجه داشت.