مشکل واگرایی یا بیشتر شدن قطر خروجی لیزر که منجر به داغ شدن آینه میشود آیا با شارژ حل میشود؟

عوامل متعددی میتوانند باعث ایجاد این مشکل بشوند. برای حل این مشکل باید تیوب لیزر را برای ما ارسال نموده یا حضوری مراجعه فرمایید تا تیوب لیزر توسط کارشناسان ما مورد بررسی قرار گیرد.