چه مارک هایی از تیوب لیزر رو میشه شارژ کرد؟

تمامی تیوب ها به شرط نداشتن مشکل فنی، بدون استثنا قابل شارژ هستند.