انواع تیوب لیزر Co2

طرح اقساطی ویژه تیوب لیزر

با فقط پرداخت 1.500.000 تومان پیش پرداخت

تیوب لیزر Co2  برند PERSI را خریداری نمایید.

مابقی اقساط طی سه فقره چک هر ماه دریافت میگردد.